Klantenservice

Algemeen Voorwarden

Aan AVBA Collection Spijkenisse schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

5.4 Indien klachten van de afnemer door AVBA Collection Spijkenisse gegrond worden bevonden, zal AVBA Collection Spijkenisse naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstaande dat de aansprakelijkheid van AVBA Collection Spijkenisse en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag des betreffende zaken, dan wel (naar keuze van AVBA Collection Spijkenisse ) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van AVBA Collection Spijkenisse gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van AVBA CollectionSpijkenisse voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

 

5.5  AVBA CollectionSpijkenisse is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

 

5.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens AVBA Collection Spijkenisse in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van AVBA Collection Spijkenisse en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

 

5.7 Het pullen van kleding valt niet onder garantie. Pullen ontstaat d.m.v wrijving met andere materialen en daarvoor zijn wij niet verantwoordelijk.

 

  1. Afbeeldingen en specificaties

6.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van AVBA Collection Spijkenisse gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

  1. Aansprakelijkheid

7.1 AVBA Collection Spijkenisse is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

 

  1. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Eigendom van alle door AVBA Collection Spijkenisse aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij AVBA CollectionSpijkenisse zolang de afnemer de vorderingen van AVBA Collection Spijkenisse  uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van AVBA Collection Spijkenisse wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

 

8.2 De door AVBA Collection Spijkenisse geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

 

8.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

 

8.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan AVBA Collection Spijkenisse of een door AVBA Collection Spijkenisse aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin AVBA Collection Spijkenisse haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

 

8.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht AVBA Collection Spijkenisse zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 

8.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan AVBA Collection Spijkenisse .

 

  1. Herroepingsrecht

Onder de wettelijke bepalingen geld tevens dat de klant een herroepingsrecht volgens de wettelijke norm heeft van 14 dagen.

 

  1. Portretrecht

Alle foto’s hebben portret recht. De foto’s mogen alleen gebruikt worden door AVBA Collection Spijkenisse. De foto’s mogen alleen gebruikt worden als er toestemming is gegeven door AVBA Collection Spijkenisse. Indien de foto’s toch worden gebruikt dan zal dit in rekening worden gebracht